Velkomstmappe

Velkommen i A/B Vennehøj
Der er altid en masse forskellige informationer, gode råd og kontaktpersoner man får brug for, når man lige flytter ind i en forening. Derfor har vi samlet de fleste her, for at hjælpe dig, med at få overblik over de muligheder du/I har. Vi anbefaler ligeledes at i også orienterer jer på siden “Husorden”.

Vi anbefaler at du/I sætter jer ned og læser denne mappe, da den måske kan svare på nogle af de spørgsmål, som du/I sidder med.

Indholdsfortegnelse
 1: Bestyrelsen
 2: Vicevært
 3: Administrator & ventelister
 4: Husorden
 5: Cykelkælder & loftrum
 6: Vaskekælder & tørrerum
 7: Håndværkerliste & (op)vaskemaskine
 8: Affald og containere
 9: Parkering
10: Gården & grillen
11: Nøgler
12: Netværk

1: Bestyrelsen
Bestyrelsen har adresse på Englandsvej 82, kælderen, og vi holder “åbent hus” fra kl. 18.30-19.00 sidste mandag i hver måned. Vi holder ligeledes bestyrelsesmøde hver måned.

Bestyrelsen har desuden en postkasse i nr. 82 der er modtagelig for ris/ros, forslag og evt. klagesager, som vil blive taget op på næstkommende bestyrelsesmøde.

Der er også mulighed for at sende os en mail på bestyrelsen@vennehoj.dk , man skal dog være opmærksom på at mailen, i nogle tilfælde, først besvares på næstkommende bestyrelsesmøde.

2: Viceværtens kontor & træffetider
Viceværtens kontor er beliggende i nr. 78 kælderen (indgang fra nabogården). Viceværten afholder i øjeblikket kontortid fra bestyrelseslokalet, Englandsvej 82, kld.

Viceværten har fast kontortid den sidste mandag i måneden kl. 16-16:30 eller efter aftale. Han kan også træffes på telefon 32 58 11 58 mandag til fredag mellem kl. 7:30 og 15:30.

3: Administrator

Boligexperten Administration A/S
Att.: Camilla Kornerup Johansen
Vesterbrogade 12
1605 København V
Tlf.: 33 22 99 41

Ventelister: Som andelshaver kan du/I blive skrevet op på den interne venteliste, så man har mulighed for at søge en anden lejlighed i foreningen.

Hvis du/I ønsker at anbefale en ven til foreningen, vil personen blive skrevet på den eksterne venteliste. Den opskrevne vil i den forbindelse blive opkrævet et opskrivningsgebyr samt et årligt gebyr for at stå opskrevet. Tilbud om andel sendes pr. mail. Man kan kun have én person skrevet på ekstern venteliste pr. lejlighed.

Lejlighederne vil først blive udbudt på den interne venteliste, herefter den eksterne, og sker ud fra anciennitet på listerne.

4: Husorden
Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødigt. Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl. 23.00 og kl. 07.00. Ønsker man at holde fest, skal dette varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 20.00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl. 09.00 og kl. 16.00.

Altanerne er en hyggelig ude plads – ikke pulterkammer! Altanerne skal holdes ryddelige og rene, al rede bygning skal fjernes, når man bliver opmærksom på det, og altanen skal derefter rengøres grundigt – under hensyntagen til underliggende altaner.

Vanding af altankasser og rengøring på altaner må ikke være til gene for underliggende altaner.

Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller anden form for husdyr i ejendommen. Undtaget herfra er dog mindre dyr f.eks. fugle og fisk i bur og tank. Bestyrelsen kan tillade fører- eller servicehund når påkrævet.

Affald fra dyr i bur må ikke kastes gennem affaldsskakten, men håndbæres til de respektive affaldscontainere.

Bestyrelsen vil følge op på alle klager mht. overtrædelse af ordensreglementet og almen god opførsel, ved enten en påtale eller en skriftlig advarsel.

Gentagne overtrædelser eller påtaler kan medføre eksklusion fra foreningen.

5: Cykelkælder & loftrum
Vi har cykelkældere placeret forskellige steder i ejendommen; der er en ca. på midten af strækningen mellem 60-68 ind imod gården, en ved nr. 78 med udgang ved viceværtens kontor på bagsiden af 70-78, og en ved nr. 82 med indgang fra gården. Derudover er der parkeringsmuligheder i stativerne rundt om i gården.

Det til lejligheden hørende loftrum skal være mærket med lejlighedsnummer, og andelshaveren er forpligtet til at tilse sit loftrum med jævne mellemrum, for at hindre redebygning og skader! Hvis man opdager en rede, skader på tag eller installationer skal viceværten underrettes.

6: Vaskekælder & tørrerum
Der er vaskerkælder i nr. 62-66-74-78.
Til hvert af rummene er der tildelt 2 eller 3 tørrerum.
Reglerne for benyttelse af disse er at efterlade det som man selv ønsker at modtage dette.

Vi har vaskemaskiner i nr. 62, 74 og 78, hvor du/I kan reservere via app, online eller direkte på maskinerne, og betaler over huslejen, den efterfølgende måned. Ved indflytning modtager man en vaskebrik sammen med koder til online reservation.

Vaskekælderen i nr. 66 er en chancevask og kan derfor ikke reserveres.

Det er muligt at booke vasketider i tidsrummene: 7-9 / 9-11 / 11-13 / 13-15 / 15-17 / 17-19 / 19-21.

Vasketiden er fra kl. 7.00 – 21.00
Tørretumblertiden er fra kl. 7.00 – 22.00

Hvis du/I ikke er påbegyndt vaske tiden, frigives maskinen efter 30 min.

Husk altid at bruge vaskepose til bh’er med bøjler og tømme dine lommer, da dette er en af de hyppigste årsager til, at vores vaskemaskiner går i stykker.

På tørrenøglen du/I får udleveret, står lejlighedsnr. så beboerne kan henvende sig til rette vedkommende, hvis tørrerummene ikke er tømt!
På tørrerumstavlen kan man med en tørrerumsnøgle reservere 1 døgn frem, hvis man vil reservere 2 døgn kræves der en ekstra tørrerumsnøgle.

Der sidder en liste på væggen, hvor du/I kan se, i hvilken opgang man skal henvende sig, hvis du/I har brug for at komme i kontakt med beboeren.

Bliver tiderne ikke overholdt, har viceværten tilladelse til at tage tøjet ned og så kan du/I afhente det hos ham.

7: Håndværkerliste & (op)vaskemaskine
Her er listen over håndværkere, vi benytter i foreningen, som skal kontaktes ved akuttilfælde:

VVS: Dragør VVS & Blikkenslagerforretning, tlf. 32 53 13 82
Murermester: Kim Andersen, tlf. 20 32 57 69
Elektriker: Elimar A/S, tlf. 32 50 19 95
Maler: John Leth, tlf. 20 16 71 28
Låsesmed: Amager Låseservice, tlf. 32 55 48 58
Snedker: Henriksen, tlf. 43 69 10 90/40 74 66 69
Gulvslibning: Jan P. Gulvservice, tlf. 39 68 33 98/40 57 33 98

Skadedyrsservice: Absolut Skadedyrsservice, tlf. 44 84 43 47

Al el og vvs arbejde skal udføres af autoriseret håndværker.

Det er ikke tilladt at installere vaske- eller opvaskemaskine uden bestyrelsens tilladelse. Skriv en mail til bestyrelsen og hør om det er muligt at installere en vaske- eller opvaskemaskine i din lejlighed samt få en godkendelse til dette.

8: Affald og containere
Der må ikke smides andet end almindelig husholdningsaffald i affaldsskakten, og dette skal være i lukket affaldspose. Husk at binde knude på affaldsposerne for ellers kan affaldet falde ud, sætte sig i skakten og begynde at lugte, og derved være til gene for hele opgangen.

Flasker, glas, møbler og lignende må ikke nedkastes i affaldsskakterne, men skal bortskaffes i de respektive containere der står i vores gård eller køres på en genbrugsplads.

Der er placeret aviscontainer rundt omkring i gården, brug dem til diverse aviser og reklamer, da det ikke må komme i de almindelige containere. Der er ligeledes opstillet containere til pap, elektronik, glas, metal, plast, batterier og bioaffald. Skab til farligt affald findes ved viceværtens kontor.

Hvis der ryddes op i loft- eller kælderrum må der ikke hensættes diverse pulterting udenfor rummet, på fællesarealer eller opgange, dette skal fjernes og køres på en genbrugsstation.

9: Parkering
Al parkering i gården er forbudt. Af og pålæsning der sker i forbindelse med flytning, skal ske ifølge aftale med viceværten. Biler over 3500 kg. er ikke tilladt i gården, da belægningen ikke er beregnet til tunge køretøjer.

Motorcykel, scooter/knallert og lignende må ikke holde i gården samt ej startes på foreningens areal. I den gule gård (den gule murstensejendom ved viceværtens kontor) må der gerne henstilles disse køretøjer, men køretøjet må ikke startes på området. Husk at tage kontakt til viceværten, da særlige metalplader skal udleveres så køretøjet ikke synker ned i asfalten.

Pladsen ved nr. 68 skal ikke betragtes som parkeringsplads, da dette er til stor gene for de beboere, der bor i området. Pladsen fungerer desuden som brandvej og skal derfor altid være ryddet. Bliver ens bil set holde der gentagne gange, vil dette blive anmeldt til politiet.

Parkering i ejendommens gård og i nabogården (indkørsel ved nr. 60) er forbudt. Overtrædelser medfører anmeldelse til politiet samt evt. fjernelse af køretøjet. Forbuddet gælder døgnet rundt og alle ugens dage. Kortvarig standsning for af- og pålæsning er dog tilladt, såfremt køretøjet er under konstant opsyn. Dette er et påbud fra politiet og brandvæsenet, af hensyn til udrykningskøretøjer.

10: Gården & grillen
I gården er der opsat nogle borde (4 stk.) desuden er der også sat 3 bord op på bagsiden af ejendommen (indgang gennem nr. 78) som er til fri benyttelse af alle beboer og der er opsat en grill i gården til fælles brug.

Reglerne er, at når man har benyttet disse faciliteter rydder man op efter sig, så der er pænt til den næste kommer. Husk at tage div. cigaretstumper op fra græsset, tag evt. et askebæger med ned. Vær opmærksom på at støj og musik i gården ikke er tilladt.

Der må ikke opsættes engangsgrill på græsset.

11: Nøgler
Ønsker du/I en eller flere opgangs- eller tørrenøgler kan disse bestilles hos viceværten.

12: Netværk
Når man flytter ind i A/B Vennehøj er der ikke noget aktivt tv, internet eller telefoni. Man skal selv tilmelde sig produkterne hos udbyderne.