Beboernyt – april 2024

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2024

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 25. april 2024 kl. 18:00. Nærmere information følger.

Bestyrelsen takker for det gode fremmøde ved årets to ekstraordinære generalforsamlinger. Altan-projektet er endeligt vedtaget, så nu starter udarbejdelsen af udbudsmateriale med mere.

Loftrum og-arealer skal fortsat være ryddede

Miljøscreening og sanering af loftarealerne er i gang, og det er derfor stadig nødvendigt at loftrummene er ryddede.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården. Man bedes også huske at klappe papkasser og lignende sammen, så man udnytter pladsen i containeren.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom – både for udseendets skyld, men også af hensyn til indeklima, lugtgener og skadedyr.

Københavns Kommune varsler at antallet af beholdere til restaffald samt tømning heraf, vil blive reduceret. Det er derfor vigtigt at man husker at sortere sit affald, så vi udnytter de andre beholdere, og kun restaffald kommer i restaffaldsbeholdere og skakt.

Rensning af faldstammer

Vi har haft besøg af Lyngholm Kloak, der har renset vores faldstammer til både køkken og toilet. Trods varslingsskrivelser i både postkasser og på opgangsdør, er der desværre mange beboere, der ikke var hjemme eller havde afleveret lejlighedsnøgle. Der var derfor flere lejligheder, de ikke kunne få adgang til.

Bestyrelsen opfordrer til, at man er opmærksom på varslingsskrivelser fremover, da det er noget der skal tages seriøst og kan have betydning for den enkelte beboer.

Rensning af faldstammer er til gavn for os alle og det er derfor rigtig ærgerligt, når det ikke bliver prioriteret af foreningens beboere. Vi ved at tilstoppede faldstammer allerede har ført til skader i nogle lejligheder, og at det ikke er en sjov oplevelse for nogen af de involverede.

I forbindelse med rensningen kunne Lyngholm Kloak konstatere, at der bliver smidt nogle meget mærkelige ting i toiletterne. De har blandt andet meldt om enorme mængder af vådservietter og tandtråd, som har blokeret hele faldstammer!

Bestyrelsen må opfordre til, at man tænker sig om, og ikke smider hvad som helst i toilettet, da det simpelthen ikke er egnet som skraldespand.

Tørrerum

Det er igen muligt at købe tørrerumslås til booking af tørrerum, hvis man mangler. En tørrerumslås koster 250 kr.

Ønsker man muligheden for at booke et tørrerum for mere end én dag ad gangen, kan man montere en plade på sin tørrerumsnøgle, sådan at den dækker over to dage i stedet for én.

Begge dele kan hentes hos viceværten ved henvendelse. Viceværten kan kontaktes på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Vi oplever at rigtig mange har svært ved at respektere brugen af tørrerummene og ikke ved hvad de skal stille op, når de er færdige med at benytte dem. Viceværten har derfor hængt reglerne for brug af tørrerummene op i alle vaskerier, samt på dørene til tørrerummene.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – oktober 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2023

Loftrydning i forbindelse med renoveringsprojekt

Vi opfordrer til, at man læser referat fra årets generalforsamling samt referat fra beboermødet afholdt i september, så man er orienteret om de ting, der blev diskuteret i forbindelse med renoveringsprojekt, altaner og loftrydningen.

Vi har desværre ikke noget nyt vedrørende renoveringsprojektet. Boligexperten arbejder på budgetter og at indhente tilbud, som aftalt på beboermødet.

I forbindelse med det kommende renoveringsprojekt på ejendommen, skal vi have adgang til loftrummene. Alle andelshavere har derfor modtaget en kuvert i deres postkasse med en hængelås og en mærkat med deres lejlighedsnr. på.

Bestyrelsen har beholdt den ene nøgle til hængelåsen, sådan at vi kan få adgang under projektet.

Det er også nødvendigt at alle andelshavere rydder deres loftrum. Det kommer til at foregå i etaper.

I første omgang skal vi have lavet en miljøscreening. Det kræver ikke at loftrummet er helt ryddet. Loftrummet skal dog være ryddet mest muligt og sådan at der er plads til man kan gå derind og tage prøver. Rummet skal være ryddet minimum 2 meter fra tagfoden (illustreret ved den gule tape på billedet).

Man kan derfor vente med at tømme sit loftrum helt, til vi kommer nærmere renoveringsprojektet. Vær dog opmærksom på, at bl.a. håndværkere vil have adgang til jeres loftrum. Efterlad derfor ikke noget af værdi eller noget i vil blive kede af går i stykker. Foreningen tager ikke ansvar for de ting i har valgt at efterlade.

Loftrummene skal være mærkeret, ny hængelås påsat og ryddet mest muligt inden d. 30. oktober 2023.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt to storskraldscontainere, som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 19. oktober til tirsdag d. 24. oktober. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Der vil blive placeret en container i hver ende af gården, én ud for nr. 66, som sædvanligt, og én ud for nr. 80. Derfor skal man være opmærksom på, at man ikke skal stille sin cykel i cykelstativerne ud for nr. 80-82 fra onsdag d. 18. oktober til efter containeren, er afhentet.

 Storskrald

Viceværten oplever, at beboere indimellem efterlader deres storskrald, bl.a. senge og reoler, omkring de almindelige affaldscontainere. Foreningen har ikke en permanent container til storskrald. Det er derfor vigtigt at man benytter sig af den storskraldscontainer, som opstilles i gården to gange om året, eller selv kører sit storskrald på en genbrugsstation.

Senge, reoler og lignende kan altså ikke bare efterlades rundt omkring til viceværten. Det er ikke en del af deres job.

Tørrerumsnøglespærrer

Nogle beboere har efterspurgt muligheden for at kunne booke et tørrerum for mere end én dag ad gangen. På årets generalforsamling oplyste vi at have bestilt plader til at sætte på tørrerumsnøglen, sådan at den dækker over to dage i stedet for én.

Er man interesseret i dette, kan man henvende sig til viceværten, som også kan være behjælpelig med at montere dem. Viceværten kan kontaktes på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Der tændes for varmen

Der tændes for varmen i ejendommen i løbet af oktober. Husk på at dette system har stået ubrugt i mange måneder og derfor lige skal i gang. Bemærk at man kan opleve luft i rørene, og det kan være nødvendigt at tage termostaten af og motionere stiften.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2023

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Parasol og altanafløb

Husk at tage ansvar for parasollen i gården og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Slår man den ud, har man også ansvar for at pakke den ordentligt sammen igen. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt og ødelagt.

Vi husker endnu en gang på at man skal holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen og at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende.

Svineri i fællesvaskeri

En beboer har vasket et hestedækken i vores fælles vaskeri i nr. 78 og har efterladt et værre svineri af hestehår, som andre beboere var nødsaget til at rengøre for at kunne bruge maskinen. Der er flere grunde til, at dette ikke er i orden. Vores maskiner er udelukkende til vask af beboernes tøj og er ikke lavet til at vaske hesteudstyr. Det skader således vores stadig nye maskiner.

Det er heller ikke i orden at efterlade sådan et svineri til sine naboer. Det er vores eget ansvar at rydde op efter os og sørge for, at vores fælles arealer fremstår rene og ryddelige. Vi er flere beboere om at benytte vaske- og tørremaskinerne, og det er vigtigt at man respekterer dette.

Vaskerummene er ikke private og skal derfor heller ikke bruges til opbevaring af tøj med mere.

Byggeprojekt – loftrum og beboermøde

Ved årets generalforsamling informerede vi om, at det vil blive nødvendigt for alle at tømme deres loftrum idet ejendommen skal have nyt tag. I den forbindelse vil alle lejligheder snart modtage en hængelås i deres postkasse. Denne skal bruges til jeres loftrum og erstatte jeres i forvejen brugte hængelås, sådan at byggefolkene har adgang til rummene. Der vil også komme nærmere information om, hvornår rummene senest skal være tømt.

Vi afholder et beboermøde d. 22. august 2023, hvor man vil få mulighed for at stille spørgsmål til byggesagen. Blandt andre vil Jens fra Boligexperten deltage og besvare jeres spørgsmål.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Viceværtkontoret holder ferielukket for træffetid i uge 31.

Bestyrelsen holder sommerferie og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 28. august 2023, kl. 18.30 – 19.00.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – maj 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, maj 2023

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til dem, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Bestyrelsesmøde i maj

Da den sidste mandag i maj i år falder på 2. pinsedag, afholdes åbent hus kl. 18:30-19 og efterfølgende bestyrelsesmøde, mandag d. 22. maj i stedet.

Cykeloprydning

Det er igen blevet tid til en cykeloprydning på foreningens arealer. Det sker i løbet af foråret og sommeren 2023, med start d. 22. maj hvor der påsættes markering på cyklerne. Nærmere datoer kan ses på cykeloprydnings-opslaget i alle opgangene.

Hjælp os med at få mere plads på ejendommen, så vi og vores cykler bedre kan være her.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 25. maj til tirsdag d. 30. maj. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Tak for god ro og orden ved årets generalforsamling

Vi opfordrer til at man læser referatet, så man er orienteret om de ting der blev diskuteret på generalforsamlingen.

I forbindelse med de kommende tagarbejder, bliver det nødvendigt at alle andelshavere rydder deres loftrum. Vi opfordrer derfor til at man allerede nu begynder at gennemgå sit loftrum og eventuelt benytter sig af storskraldscontaineren, der opstilles i slut maj.

For at danne os et overblik over loftrummene, vil alle andelshavere også blive bedt om at markere hvilket loftrum, der hører til hvilken andel.

Der vil komme mere information herom, når det nærmer sig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – april 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2023

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 26. april 2023 kl. 18:00 i Beboerhuset Remisevænget Øst, Lygtemagerstien 2A, 2300 København S.

Altanafløb og indeklima

Vi understreger endnu engang vigtigheden af at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Det betyder også at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Indeklima spiller også en stor rolle når det kommer til fugt. Både os selv, badning, madlavning, vask m.m. afgiver store mængder fugtig luft. Det er derfor rigtig vigtigt at man jævnligt husker at lufte ud i sin lejlighed. Det er både godt for din lejlighed og for dit velvære. Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. at man lufter ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk (med alle vinduer og døre åbne), at man bruger emhætten når man laver mad og lufter ud når man er færdig, lufter ud efter badning, at man tørrer vasketøj udenfor (eller benytter foreningens tørrerum).

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården. Man bedes også huske at klappe papkasser og lignende sammen, så man udnytter pladsen i containeren.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom – både for udseendets skyld, men også af hensyn til indeklima, lugtgener og skadedyr.

Cykeloprydning

Det er igen blevet tid til en cykeloprydning på foreningens arealer. Det sker i løbet af foråret og sommeren 2023, med start d. 22. maj hvor der påsættes markering på cyklerne. Nærmere datoer kan ses på cykeloprydnings-opslaget i alle opgangene.

Hjælp os med at få mere plads på ejendommen, så vi og vores cykler bedre kan være her.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 25. maj til tirsdag d. 30. maj. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar