Beboernyt – oktober 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2022

Altanafløb og varme

Efteråret er over os og det betyder mere regn. Det er derfor rigtig vigtigt at man er opmærksom på at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Der blev tændt for varmen i ejendommen d. 26. september. Husk på at dette system har stået ubrugt i mange måneder og derfor lige skal i gang. Inden man skruer på radiatoren, håber vi at man tænker sig om og er opmærksom på den situation landet står i og regeringens anbefalinger.

Affald og skadedyr

Endnu engang vil vi minde om at affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården. Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet, ellers bliver det smidt ud.

Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom, også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Efter nogle observationer af rotter i gården har vi skruet op for besøgene af foreningens skadedyrsservice, så der tjekkes oftere. Kommunen har også været forbi. Foreningen har rottespærrer i kloakkerne og dem er vi i gang med at få serviceret.

Det er vigtigt at vi husker, ikke at lade døre stå åbne samt pakke og bortskaffe vores affald forsvarligt.

Opgangene er flugtveje

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald, sko eller andre genstande i opgange eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Byggeaffald og-genstande må heller ikke opbevares i opgangene. Det er også beboerens eget ansvar at rydde op efter håndværkerbesøg og byggeprojekter, sådan at det ikke sviner i opgangen eller på andre fællesarealer.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 3. november til mandag d. 7. november. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Gebyr ved fremleje

I forbindelse med vedtagelsen af andelsboligforeningens nye vedtægter ved årets generalforsamling, har bestyrelsen i henhold til §10.4 skulle træffe beslutning om, hvor stort et gebyr der skal betales til foreningen i forbindelse med fremleje eller udlån (lejeskifte).

Bestyrelsen har besluttet at der sammen med boligafgiften af administrator opkræves 500 kr.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2022

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Parasol og altanafløb

Husk at tage ansvar for parasollen i gården og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Slår man den ud, har man også ansvar for at pakke den ordentligt sammen igen. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt og ødelagt.

Vi husker endnu en gang på at man skal holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen og at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende.

Ledigt loftrum i nr. 82

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 82. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, senest d. 20. august 2022.

Vicevært kontortid

Viceværtkontoret holder ferielukket for træffetid i uge 29, 30, 31 og 32. Når kontortid genoptages, vil det fremover være den sidste mandag i måneden kl. 16-16:30, da vi oplever at kontortiden generelt ikke benyttes af beboerne. Viceværten kan fortsat nås på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Bestyrelsen holder sommerferie og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 29. august 2022, kl. 18.30 – 19.00.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – april 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2022

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 28. april 2022 kl 18:00 i Sundbyøster Hallens cafeteria, Amagerbrogade 189, 2300 København S.

Vi har nogle store emner på programmet for årets generalforsamling. Vi opfordrer til at man læser bestyrelsens beretning og resten af det udsendte materiale forud for generalforsamlingen, så man kan få en forståelse for, hvorfor vi har valgt at stille forslag om at igangsætte udskiftning af tag og facaderenovering samt at forny foreningens vedtægter. Det er nødvendigt og på tide at få gjort noget, for vores ejendom og vores procedurer.

Kig på ejendommen

For at man kan danne sig et indblik i sagen omkring vores fuger og tag opfordrer vi til at man går en runde på ejendommen forud for generalforsamlingen. Gå op på loftet og tag et godt kig på taget, prøv at røre ved tagkonstruktionen, kig ud gennem hullerne mellem tagstenene. Kig ind i jeres loftrum, det puds og støv der ligger på jeres genstande stammer fra tagkonstruktionen og er ment til at holde den på plads. Gå en tur udenfor og se på murværkets fuger, eller mangel på samme. Prøv også at røre ved fugerne. På den måde kan man danne sig et indtryk af hvor porøst det egentlig er og hvor let vand og fugt har ved at trænge igennem. Der vil blive ved med at opstå fugtproblemer hvis vi ikke gør hvad der skal til. Vi håber at Vennehøjs andelshavere vil stemme for forslaget så vi kan passe på den dejlige ejendom, der er vores alles hjem.

Fugt og indeklima

Vi oplever desværre problemer med fugt i ejendommen. Vi har gennem en længere periode været i dialog med berørte andelshavere samt haft byggesagkyndige forbi ejendommen. Årsagen skyldes i høj grad at facadernes fuger, tag og tagrender trænger til en udskiftning, men også at mange glemmer at rense deres altanafløb. Vi må derfor endnu engang understrege vigtigheden af at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Det betyder også at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Indeklima spiller også en stor rolle når det kommer til fugt. Både os selv, badning, madlavning, vask m.m. afgiver store mængder fugtig luft. Det er derfor rigtig vigtigt at man jævnligt husker at lufte ud i sin lejlighed. Det er både godt for din lejlighed og for dit velvære. Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. at man lufter ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk (med alle vinduer og døre åbne), at man bruger emhætten når man laver mad og lufter ud når man er færdig, lufter ud efter badning, at man tørrer vasketøj udenfor (eller benytter foreningens tørrerum).

Vi har i samarbejde med Boligexpertens byggetekniske afdeling udarbejdet en plan for udskiftning af tag samt facaderenovering, som vi håber, vil blive stemt igennem ved foreningens generalforsamling.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 5. til mandag d. 9. maj. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Ledigt kælderrum i nr. 60

Foreningen har i øjeblikket et ledigt kælderrum beliggende i nr. 60. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, senest d. 14. maj 2022.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – februar 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2022

Altanafløb og indeklima

Vi oplever desværre problemer med fugt i ejendommen. Vi har gennem en længere periode været i dialog med berørte andelshavere samt haft byggesagkyndige forbi ejendommen. Årsagen skyldes i høj grad at facadernes fuger, tag og tagrender ikke er hvad de har været, men også at mange glemmer at rense deres altanafløb. Vi må derfor endnu engang understrege vigtigheden af at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Det betyder også at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Indeklima spiller også en stor rolle når det kommer til fugt. Både os selv, badning, madlavning, vask m.m. afgiver store mængder fugtig luft. Det er derfor rigtig vigtigt at man jævnligt husker at lufte ud i sin lejlighed. Det er både godt for din lejlighed og for dit velvære. Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. at man lufter ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk (med alle vinduer og døre åbne), at man bruger emhætten når man laver mad og lufter ud når man er færdig, lufter ud efter badning, at man tørrer vasketøj udenfor (eller benytter foreningens tørrerum).

Vi samarbejder med Boligexpertens byggeafdeling for at finde en løsning hurtigst muligt.

Vaske-og tørrerum

Vi oplever i stigende grad at beboere har svært ved at respektere at foreningens vaske-og tørrerum er fælles og ikke personlige. Rummene er ikke personlige opbevaringsrum, men skal efterlades rene og ryddelige når ens vasketid eller tørretid er udløbet. Husk derfor at tage tøj og andre genstande med når man forlader rummet ellers bliver det smidt ud.

Tørrerumsnøgler er heller ikke private men skal returneres til det tilhørende vaskeri når ens tørretid udløber. Det er respektløst overfor de andre beboere som ønsker at benytte rummet – og som har booket det. Ja, tørrerummene skal, ligesom vaskemaskinerne, bookes og tiderne skal overholdes.

Kort sagt, husk at fjerne dine ting/tøj efter brug – vaskerierne er ikke til opbevaring. Book tørrerum hvis du skal bruge det – respektér tørretiderne og returnér altid nøglen. Ryd op efter dig selv og efterlad rummene i samme stand, som du ønsker at modtage dem!

Det er i orden at åbne vinduerne i vaske-og tørrerum samt opgange for at lufte ud men husk, at når du åbner det er det også dit ansvar at sørge for, at det bliver lukket igen.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården. Man bedes også huske at klappe papkasser og lignende sammen, så man udnytter pladsen i containeren.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom – både for udseendets skyld, men også af hensyn til indeklima, lugtgener og skadedyr.

Generalforsamling

De sidste par måneder har vi brugt meget tid på foreningens vedtægter, da vi mener at de trænger til en opdatering så de er lettere at forstå og mere tidssvarende. Vi afholder derfor en ekstraordinær generalforsamling d. 14. marts 2022 hvor vi udelukkende taler om vedtægtsændringerne.

Årets ordinære generalforsamling afholdes d. 28. april 2022. Nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – september 2021

Beboernyt, A/B Vennehøj, september 2021

Henvendelser

Vi oplever ofte at beboere er i tvivl om, hvornår de skal kontakte henholdsvis administration, vicevært eller bestyrelse.

Kontakt viceværten hvis henvendelsen drejer sig om: akut skade, håndværkere, praktisk på ejendommen (eks. gået pære, problemer med vaskemaskiner mm.).

Kontakt administrationen hvis henvendelsen drejer sig om: salg af lejlighed, forsikringsskader/potentielle forsikringsskader, spørgsmål til husorden/vedtægter, fremleje af værelse/lejlighed.

Man er selvfølgelig altid velkommen til at skrive til bestyrelsen, man skal blot være opmærksom på, at der kan forekomme ventetid for svar. Man er også velkommen til at kigge forbi til åbent hus den sidste mandag i måneden kl. 18:30-19.

Vi har modtaget henvendelser om at nogle beboere oplever, at de nye tørretumblere ikke tørrer ordentligt. Grunden til dette kan være et fyldt filter, prøv derfor at tømme filteret inden tørringen påbegyndes. Tørrer tumbleren stadig ikke ordentligt bedes man kontakte viceværten.

Altanafløb og varme

Efteråret er så småt over os og det betyder mere regn. Det er derfor rigtig vigtigt at man er opmærksom på at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Der tændes for varmen i ejendommen i start oktober. Husk på at dette system har stået ubrugt i mange måneder og derfor lige skal i gang.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 7. til tirsdag d. 12. oktober. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | 144 kommentarer