Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEHØJ
Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 2018.

§ 1. Navn og hjemsted
(1.1) Foreningens navn er andelsboligforeningen Vennehøj.

(1.2) Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Formål
(2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr. 1886 og 1909 Sundbyvester, beliggende Englandsvej 60-82, 2300 København S.

§ 3. Medlemmer
(3.1) Som medlem kan optages, inden skødets underskrift, enhver der er indehaver af en bolig i foreningens ejendom. Når foreningen har underskrevet skødet på ejendommen, kan nye medlemmer optages i henhold til §§ 14, 15, 16 og 21.

(3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 m.fl. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i henhold til vedtægtens § 19 ff. og de for foreningen alm. gældende regler i overdragelsesaftaler.

§ 4. Indskud
(4.1) Indskud udgør for de beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, kr. 600,00 pr. m2, dog kan pensionister indtræde med reduceret indskud kr. 60,00 pr. m2. Foreningen er forpligtiget til, såfremt der skal optages lån til dette indskud, at stille sikkerhed herfor i form af garanti og pant i ejendommen på betingelse af, at lånet optages i den bank foreningen udpeger.

(4.2) Vedtages det at lade erhvervslejere blive andelshavere, aftaler bestyrelsen betingelserne i hvert enkelt tilfælde, idet der oprettes en individuel kontrakt med den pågældende.

(4.3) Nye medlemmer betaler ved optagelsen i andelsboligforeningen, hvad der svarer til lejlighedens værdi på optagelsestidspunktet incl. forbedringer. Er lejligheden en lejet lejlighed, tilfalder beløbet foreningen, ellers andelshaveren eller dennes bo med fradrag af gæld til foreningen, foreningens bank og evt. sociale myndigheder.

(4.4) Ved overtagelsen af lejligheden betales der desuden til foreningen et depositum, der svarer til 3 måneders boligafgift, som tilbagebetales ved fraflytning med fradrag af eventuel gæld til foreningen, foreningens bank og eventuelle sociale myndigheder.

(4.5) Generalforsamlingen kan ved almindeligt flertal beslutte forhøjelse eller nedsættelse af andelsindskud.

§ 5. Hæftelser
(5.1) Medlemmer hæfter for foreningens forpligtigelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og som ikke forrentes.

(5.2) Et medlem eller dennes bo hæfter, indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6. Andel i formue
(6.1) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til det oprindelige indskud for lejligheden, dog således, at medlemmer med reduceret indskud får beregnet værdiændringen på samme vilkår som øvrige andelshavere.

§ 7. Arrest etc.
(7.1) Andelen kan ikke gøres til genstand for arrest, beslaglæggelse eller eksekution og ej heller indgå i noget konkursbo. Andelen kan ikke belånes (pantsættes), og den kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke og på vilkår godkendt af bestyrelsen. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for,  at andelen kan håndpantsættes i bank eller sparekasse i forbindelse med lån til indskud i foreningen. For pensionister gælder § 18 i Lov om boligydelse til pensionister. Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i foreningen. Bortkommer det, udstedes et nyt på andelshaverens regning.

§ 8. Boligaftale
(8.1) Mellem foreningen og de enkelte medlemmer oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af andelsboligforeningens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.

(8.2) Som boligaftale mellem foreningen og medlemmer, der blev andelshavere ved foreningens stiftelse, bruges medlemmernes gamle lejekontrakt.

§ 9. Boligafgift
(9.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

(9.2) Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

§ 10. Vedligeholdelse m.v.
(10.1) Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse. Forbedringer af andelshavernes lejligheder betales af andelshaverne selv.

(10.2) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel jfr. § 23.

§ 11. Forandringer
(11.1) Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden, der ikke er til væsentlig gene for andre. Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for og godkendes af bestyrelsen, og forandringen skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt af autoriserede håndværkere, hvor der er et krav til en autorisation.

(11.2) I tilfælde af, at der skal indhentes byggetilladelse, skal andelshaveren selv indhente denne og betale omkostningerne derved. Byggetilladelsen skal forevises og godkendes af bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

(11.3) Andelshaveren er i forbindelse med forandringer og/eller renoveringer forpligtet til at overholde de på tidspunktet for renoveringen gældende anvisninger, f.eks. By og Byg anvisning 200 og SBI anvisning 252 “vådrum”.

(11.4) Andelshaveren er forpligtet til at fremsende en plan for arbejdets udførelse til bestyrelsen, forinden arbejdet påbegyndes. Andelshaveren er forpligtet til at dokumentere arbejdets omfang og udførelse ved billed- og/eller videomateriale og fremsende dette til bestyrelsen.

§ 12. Fremleje
(12.1) En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed, og følgende betingelser er opfyldt:
a) Andelshaveren skal have beboet sin lejlighed i 12 måneder umiddelbart forinden fremleje- eller udlåningsperiodens begyndelse.
b) Fremleje- eller udlånstageren og betingelserne for fremlejemålet/udlånet skal godkendes af bestyrelsen.
c) Fremleje- eller udlånsperioden må ikke overstige 24 måneder.
d) Der skal udfærdiges en fremlejekontrakt som inden underskrift skal fremsendes til bestyrelsen til gennemlæsning.

e) Tilladelse kan kun gives når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

(12.2) Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan ske med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når følgende betingelser er opfyldt:
a) Andelshaveren skal have beboet sin lejlighed i 12 måneder umiddelbart forinden fremleje- eller udlåningsperiodens begyndelse. Denne betingelse kan der dispenseres fra, såfremt der er tale om en delelejlighed.
b) Fremleje- eller udlånstageren og betingelserne for fremlejemålet/udlånet skal godkendes af bestyrelsen.
c) Der skal udfærdiges en fremlejekontrakt eller en aftale om udlån som inden underskrift skal fremsendes til bestyrelsen til gennemlæsning.

(12.3) En lejlighed må ikke fremlejes, udlånes eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Dette gælder dog ikke ved forøgelse i husstanden, hvis husstandsforøgelsen skyldes fremleje- eller udlånstagerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller bestyrelsen har givet særskilt tilladelse hertil.

(12.4) Ved fremleje eller udlån (ved lejeskift) skal der betales et fast gebyr på kr. 300,00 til foreningen, som opkræves med boligafgiften mv.

§ 13. Husorden
(13.1) Den af generalforsamlingen vedtagne husorden er bindende for alle andelshavere og lejere.

(13.2) Den husorden, der var gældende, da ejendommen var en ren udlejningsejendom, er fortsat gældende, indtil generalforsamlingen vedtager andet.

§ 14. Ventelister
(14.1) Intern venteliste.
Kun andelshavere i A/B Vennehøj kan indtegne sig på den interne venteliste.
Ved foreningens oprettelse, er indtegningsfristen: Onsdag den 14. februar 1990. Den indbyrdes anciennitet blandt andelshaverne, der indtegner sig inden denne frist, vil blive bestemt ved lodtrækning.
Andelshavere, der indtegner sig herefter, skrives på ventelisten efter indtegningstidspunktet. Indtegnes to eller flere samtidig, foretager bestyrelsen lodtrækning.

En andelshaver beholder sin placering på ventelisten, indtil vedkommende benytter sig af et tilbud om at overtage en anden lejlighed i A/B Vennehøj, hvorefter vedkommende automatisk bliver slettet fra listen. Vedkommende kan indtegne sig på ny, men med en placering svarende til det nye indtegningstidspunkt.

Såfremt en andelshaver overdrager sin andel til sin ægtefælle, jfr. § 16 stk. 1 a og § 21, kan navnet på ventelisten ændres, uden at der ændres på placeringen.

Såfremt en andelshaver flytter fra A/B Vennehøj, slettes vedkommende automatisk fra ventelisten.

Andelshaverne informeres om ledigblevne lejligheder på en af bestyrelsen angivet måde.

(14.2) Ekstern venteliste.
Ikke-medlemmer af A/B Vennehøj kan indtegnes på den eksterne venteliste.

En person skal, for at kunne blive indtegnet, anbefales af en andelshaver. En andelshaver kan kun anbefale én person til ventelisten. Slettes en person fra ventelisten, kan den andelshaver, der har anbefalet personen, anbefale en ny person. Andelshaveren får besked om sletningen. Bestyrelsen kan dog tillade, at andelshavere i begrænsede perioder kan anbefale mere end én person til ventelisten.

Åbningen af ventelisten skal bekendtgøres ved opslag i alle opgange.

Ved foreningens oprettelse er indtegningsfristen: Onsdag den 14. februar 1990. Den indbyrdes anciennitet blandt de personer, der har indtegnet sig inden denne frist, vil blive bestemt ved lodtrækning.

Ikke-medlemmer, der indtegner sig herefter, skrives på listen efter indtegningstidspunktet. Indtegnes to eller flere samtidigt, foretager bestyrelsen lodtrækning.

Såfremt en andelshaver overdrager sin andel, beholder den indtegnede, der er anbefalet af andelshaveren, sin plads på ventelisten. Den, til hvem andelshaveren overdrager sin andel, har ret til at anbefale en ny person til ventelisten.

Indtegningsgebyret på den eksterne venteliste er kr. 300,00. Desuden betales et årligt gebyr på kr. 100,00. Det årlige gebyr indbetales på girokort, der tilsendes den indtegnede. Girokortet udsendes ultimo november og skal være betalt senest 31. december samme år. Er indbetalingen udeblevet, slettes den indtegnede fra listen uden yderligere varsel.

De indtegnede (normalt de 5 øverste) vil blive orienteret skriftligt, såfremt en lejlighed bliver ledig.

§ 15. Lejelejligheder
(15.1) En beboer af en lejelejlighed har ikke ret til efter foreningens stiftelse at indtræde som medlem af andelsboligforeningen.

(15.2) Ledigblevne lejligheder tilbydes andelshaverne, der er indtegnet på intern venteliste. Vedrørende intern venteliste jf. § 14 stk.1.

(15.3) Den lejlighed, andelshaveren fraflytter, skal så opslås, hvorefter det forholder sig sådan med denne som oven for og så fremdeles, indtil ingen andelshaver længere er interesseret.

(15.4) Herefter udbydes den ledigblevne lejlighed ud fra § 16 stk. 1 pkt. c. Bestyrelsen kan dog forinden benytte en lejlighed som funktionærbolig.

§ 16. Overdragelse af andelen
(16.1) Ved fraflytning eller død sker overdragelsen af en andel efter nedenstående rækkefølge:
a) Andelshaveren kan overdrage sin andel til:
–     Sin ægtefælle.
–     En person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år.
–     En person, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie samt søskende.
–     Anden person i forbindelse med bytning med anden bolig, hvis andelshaveren har beboet lejligheden i mindst 2 år.
–     Anden person, der ved andelshaverens død er blevet indstillet til lejligheden ifølge testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Vedrørende overdragelse af andel, uden fraflytning fra lejligheden, forholdes som anført i § 21.
b)   Andre andelshavere, der er indtegnet på intern venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret. vedrørende intern venteliste jfr. § 14 stk. 1.
Den lejlighed, andelshaveren fraflytter, skal så opslås, hvorefter det forholder sig med denne som oven for og så fremdeles, indtil ingen andelshaver længere er interesseret.
c)    Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på den eksterne venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret. Vedrørende ekstern venteliste jfr. § 14 stk. 2.
d)   Andele, der ikke har kunnet overdrages ud fra pkt. a), b) eller c), disponerer bestyrelsen over.

(16.2) Bestyrelsen skal i alle tilfælde godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

§ 17. Overdragelsessum
(17.1) Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelse med rimelighed kan betinge. Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelse af værdien af andelen i foreningens formue. Dette gælder også for bestyrelsens salg af udlejede lejligheder.
a)    Anskaffelsesprisen.
b)    Handelsværdien som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.
c) Den senest ansatte ejendomsværdi (kontantejendomsværdien) med eventuelle reguleringer efter § 2a i Lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved opgørelsen af foreningens formue medtages prioritetsgæld på ejendommen efter kursværd.
d)    Det beløb, hvortil vurderingsrådet ved seneste almindelige vurdering har ansat ejendommen til ejendomsværdi inden omregning efter § 6a i Lov om vurdering af landets faste ejendomme (ejendomsværdien ved sædvanlig prioritering). Beløbet kan forhøjes med procenttillæg for den eventuelle værdistigning, der har fundet sted siden vurderingen. Procenttilægget fastsættes af boligministeren.

(17.2) Til beløbene under a), b), c) og d) lægges værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen. Indtil generalforsamlingen bestemmer anderledes, anvendes c).

(17.3) Andelskronen fastsættes en gang om året på generalforsamlingen i forbindelse med regnskabets godkendelse.

§ 18. Vurdering
(18.1) Bestyrelsen fastsætter i beboelseslejemål prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

(18.2) Bestyrelsen har ret til at benytte sagkyndig assistance, der betales af sælgeren.

(18.3) Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for usædvanlig mangelfuld vedligeholdelsesstand og hærværk, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening skønsmanden. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelse af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.

(18.4) Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvilken af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

§ 19. Fremgangsmåde
(19.1) Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, om prisfastsættelse, om finansieringshjælp for erhververen, samt om erhververens ret til at hæve eller kræve prisen nedsat ved overtrædelse af lovens regler om prisfastsættelse.

(19.2) Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Administrator forestår udfærdigelse af overdragelsesaftalen.

(19.3) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat, og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Bestyrelsens godkendelse skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.

(19.4) Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten og eventuelt depositum til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.

(19.5) Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der overtages i forbindelse med lejligheden.

(19.6) Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Udbetaling af restbeløbet til sælger skal ske senest 3 uger efter overtagelsesdagen.

(19.7) Ved salg af lejligheder skal der foretages eftersyn af lejlighedens vvs- og elinstallationer. Udgiften herfor skal betales af sælger. Det skal være et autoriseret vvs-firma og el-firma, der foretager eftersynet og udarbejder rapporten. Foreningen sørger for rekvirering heraf og sælger afholder udgiften hertil. Ulovlige forhold, som fremkommer ved installationseftersynene og som er dokumenteret i rapporterne, skal udbedres af sælger, inden overdragelsen finder sted.

(19.8) Sælger skal fraflytte andelen senest 14 dage før overdragelsesdagen. Sælger betaler boligafgiften indtil overtagelsesdagen. Perioden skal anvendes til diverse el- og vvs-tjek samt evt. istandsættelser.

§ 20.
(20.1) Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed, indstillet en anden i sit sted, jfr. § 16 stk. 1a, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, under iagttagelse af reglerne i § 16 stk. 1, hvem der skal overtage andelen og lejligheden og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i §§ 18 og 19.

§ 21.
(21.1) En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et familie- og/eller husstandsmedlem, som har beboet lejligheden i mindst 2 år. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal være skriftligt begrundet. Alle afslag fra bestyrelsen i henhold til denne og andre vedtægtsbestemmelser skal efter opfordring være skriftlige og sagligt korrekte og kan ankes til generalforsamling og domstole.

§ 22. Opsigelse
(22.1) Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejlighed, men kan alene udtræde efter reglerne i § 16 og § 21 om overførelse af andel, dog skal erhvervsandelslejemåls eventuelle modstående aftaler respekteres.

§ 23. Eksklusion
(23.1) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde:
a) Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 5 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
b) Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
c) Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.
d) Når et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter  lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve/opsige lejemålet.
e) Når et medlem misligholder betalingsforpligtigelsen, for hvilken   andelsboligforeningen har stillet sikkerhed og/eller garanti jfr. § 4.
f) Når et medlem groft generer andre medlemmer eller foreningen.

§ 24. Generalforsamling
(24.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

(24.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med en dagsorden, der indeholder følgende punkter:
a)       Valg af dirigent.
b)      Bestyrelsens beretning.
c)       Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt   godkendelse af årsregnskabet og årsbudgettet.
d)      Forslag.
e)       Valg af formand, øvrig bestyrelse og suppleanter.
f)       Eventuelt.

(24.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 25.
(25.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 7 dage. Indkaldelsen indeholder dagsorden for generalforsamling.

(25.2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

(25.3) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myndig nærtstående, der bebor lejligheden sammen med andelshaveren.

De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver.

Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

(25.4) Hver andelshaver har én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et andet medlem eller myndigt husstandsmedlem.

(25.5) Intet medlem kan stemme med mere end to fuldmagter.

§ 26.
(26.1) Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

(26.2) Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, referater, vand- og varmeregnskaber, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger (herunder varsling om adgang til en lejlighed) mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse via f.eks. e-boks eller lignende.

(26.3) Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag etc.) er gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset, om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

(26.4) Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.

(26.5) Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

§ 27.
(27.1) Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal undtagen, hvor det drejer sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning.

(27.2) Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en nye generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal uanset, hvor mange der er mødt.

(27.3) En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 28.

(28.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten.

§ 29. Bestyrelsen
(29.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

§ 30.
(30.1) Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.

(30.2) Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter.

(30.3) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun vælges andelshavere og kun én for hver husstand.

(30.4) Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

(30.5) Såfremt antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved fratræden bliver mindre end 5, indkaldes en generalforsamling til suppleringsvalg. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun frem til næste ordinære generalforsamling. Er der forinden ekstraordinær generalforsamling, sker valget der.

§ 31.
(31.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende eller en person som vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse.

(31.2) Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

(31.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsgang.

§ 32.
(32.1) Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

(32.2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

(32.3) Beslutning træffes af de mødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal.

(32.4) Administrator eller repræsentant for denne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

§ 33. Administration
(33.1) Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

§ 34. Tegningsret
(34.1) I alle anliggender tegnes foreningen af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 35. Regnskab og revision
(35.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog første gang 15. december 1989 til 31. december 1990.

§ 36.
(36.1) Det reviderede, underskrevne årsregnskab udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslag til drifts- og likviditetsbudgettet forelægges på generalforsamlingen.

§ 37. Opløsning
(37.1) Eventuel opløsning forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

(37.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. november 1989 med rettelser foretaget:

Den 5. februar 1990 på ekstraordinær generalforsamling.
Den 17. april 1991 på ordinær generalforsamling.
Den 23. februar 1993 på ordinær generalforsamling.
Den 4. maj 2004 på ekstraordinær generalforsamling.
Den 30. maj 2011 på ekstraordinær generalforsamling.
Den 29. maj 2017 på ekstraordinær generalforsamling.
Den 28. maj 2018 på ekstraordinær generalforsamling.

Den 27. oktober 2020 på ekstraordinær generalforsamling.