Beboernyt – november 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, november 2019

Ledigt loftrum

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80, som kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, skal man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse. Vi trækker lod blandt alle interesserede ved næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 25. november 2019.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra mandag d. 25. til onsdag d. 27. november. Vi håber at alle vil benytte sig af muligheden for, at skille sig af med de ting man ikke har fået kørt på genbrugsstationen og evt. opbevarer udenfor sit loft-/kælderrum.

Affaldssortering

Vi har fortsat problemer med, at beboere i foreningen glemmer, at alt affald skal være forsvarligt pakket i en lukket skraldepose inden det bliver smidt i affaldsskakten.

Affaldssortering er et krav fra Københavns Kommune og man kan finde en bred vifte af sorteringscontainere i gården. Det er derfor ikke er nødvendigt at smide hverken pap, tasker, el-apparater, topmadrasser eller lignende i affaldsskakten. Affaldsskakten er kun til dagrenovation pakket i en lukket pose.

De grønne poser til bioaffald skal smides i biocontaineren med brunt låg, som ligeledes findes i gården.

Farligt affald skal placeres ved skabet til farligt affald, som findes ved viceværtkontoret i den gule gård.

Sker der ikke en markant forbedring i brugen af affaldsskaktene, ser vi os nødsaget til, for en periode, at lukke for alle foreningens affaldsskakte.

Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, opfordrer bestyrelsen til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

Barnevogne i opgangene

Vi fremhæver endnu en gang, at det ikke er tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum, placeret ved nr. 62 kld., netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum. Barnevognsrummet vil i den kommende tid blive frisket op således at det fremstår mere indbydende. Vi håber at i vil gøre god brug af det.

Foreningens cykelkældre er beregnet til cykler. Hverken cykler eller barnevogne må stilles uhensigtsmæssigt, således at de spærrer for udgange, døre og lignende.

Det er ikke tilladt at opbevare genstande i opgangene, udenfor sit loft-eller kælderrum. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis. Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Rottebekæmpelse

Vi er i fuld gang med bekæmpelsen af rotter, som primært huserer ved indgangspartierne til nr. 78-82.

Undersøgelser viser, at rotteangrebene ikke kommer nedefra, men oppefra. Vi søger derfor efter en rotterede i nærheden, som rotterne opererer fra. Rotter kan i sådanne tilfælde være meget vedholdende og det er derfor ikke et problem, som kan løses fra den ene dag til den anden. Det kræver at vi også er vedholdende og gør det uattraktivt for rotterne, at komme her.

Dette gør vi bl.a. ved at nedgrave net i større omfang, påsætte rottespærrer i brøndene, samt opsætte giftbeholdere på ejendommens område.

For at forhindre at rotterne skulle bevæge sig indenfor, er det vigtigt at ingen døre står åbne eller åbnes unødvendigt. Det er derfor alles ansvar at sikre, at døre lukkes forsvarligt efter sig. Det er også vigtigt at husaffald pakkes og afskaffes forsvarligt.

Viceværten er dagligt opmærksom på problemet.

Husk at man altid kan orientere sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – oktober 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2019

Barnevogne i opgangene

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald eller andre genstande på opgange eller udenfor loft-og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Opbevarer man genstande udenfor sit loft-eller kælderrum, skal disse straks fjernes. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis.

Husdyr

Husk at det ikke er tilladt at holde husdyr i vores forening. Ønsker man at have besøg af en såkaldt feriehund i en begrænset periode, skal man først skrive til og have godkendelse fra bestyrelsen. Husk at længere svartid kan forekomme, og det derfor ikke nytter noget at skrive dagen før man forventer besøg.

Sikkerhedsdøre

Bestyrelsen modtager gentagende henvendelser angående installation af sikkerhedsdøre. Sikkerhedsdøre er ikke tilladt i ejendommen. Dørene tilhører foreningen og må derfor ikke udskiftes af beboerne. Det er desuden et spørgsmål om brandsikkerhed, da brandfolk ikke kan komme ind i lejligheden, hvilket kan føre til, at brand spreder sig til omgivende lejligheder og resten af ejendommen.

Vaskemaskiner

Når man skal vaske tøj, skal man huske at tilsætte vaskemiddel/-pulver i den dertil beregnede skuffe inden man starter vaskeprogrammet.

Vi oplever stigende problemer med, at beboere behandler vores vaskemaskiner hårdt eller uhensigtsmæssigt, grænsende til hærværk. Bestyrelsen vil derfor minde om, at vaskemaskinerne tilhører os alle, vi har alle et ansvar for dem og pengene til reparationer kommer ud af alles lommer. Det er desværre gået hen og blevet en stor udgift.

Ødelagt kloak i gården

Vi gør opmærksom på, at der har været en ødelagt kloak i gården foran døren til nr. 82. Stenene omkring kloakdækslet var sunket. Skaden var desværre forårsaget af rotteangreb og vi opfordrer til, ikke at lade døre til opgange og lignende stå åbne. Skaden er blevet repareret, men vi er fortsat særligt opmærksomme på rotteangreb.

Affaldssortering

Vi har i foreningen affaldssortering. Containerne til dette befinder sig rundt om græsarealet i vores gård. Bestyrelsen opfordrer til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

”Farligt affald”

Der er kommet krav fra Københavns Kommune om, at alle etageejendomme skal have et skab til farligt affald. Skabet må kun åbnes af GodKent og beboere bedes derfor placere deres farlige affald på bordet ved siden af skabet, således at GodKent kan sørge for, at affaldet afskaffes korrekt.

Skabet er at finde ved viceværtkontoret i den gule gård. Hvad betegnelsen ”farligt affald” dækker over, kan ligeledes findes i Københavns Kommunes sorteringsguide.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om.

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2019

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og i den forbindelse håber bestyrelsen, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig selv, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk på at vi alle har et ansvar for, at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Med sommeren er der beboere, der bl.a. hører høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Har man lyst til at høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Ændring af vicevært kontortid

Vores nye vicevært fra GodKent er startet og der afholdes fremover

kontortid mandag kl 17-18

Idet GodKent stadig er nye i ejendommen, håber vi fortsat på jeres tålmodighed og forståelse, hvis der skulle opstå længere svartid eller problemer. Skulle der opstå spørgsmål eller lignende, er i velkomne til at kontakte bestyrelsen på mail.

Cykeloprydning

Årets cykeloprydning var tiltrængt. I løbet af de sidste 2 år har der samlet sig 59 cykler uden ejermand. Vi håber at oprydningen har lettet presset i cykelkældrene således, at man nu har mulighed for at stille sin cykel pænt i et cykelstativ.

Sommerferie og åbent hus

Bestyrelsen holder sommerferie i juli og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 26. august 2017, kl. 18.30 – 19.00.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juni 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, juni 2019

Til ejeren af den overdækkede knallert i den gule gård

Hej, hvis det er din knallert som er kædet sammen med en cykel, begge overdækket, og holder ved et cykelstativ i den gule gård, så læs videre! Vi kan se at du har fjernet den blå tape, vi havde påsat din knallert i forbindelse med cykeloprydningen. Dette må betyde at du fortsat bruger din knallert og ønsker at beholde den. Desværre står den på en plads ved et cykelstativ, som ikke er beregnet til andet end cykler. Din knallert ødelægger derfor asfalten. Vi vil derfor bede dig om at flytte den hen til motorcykel- og knallert holdepladsen i den gule gård. Har du ikke flyttet den inden d. 19. juni 2019, ser vi os nødsaget til at klippe låsene og flytte den.

Vaskeri

Vaskekælderen i nr. 66 fungerer som chancevask. Her er kun én maskine tilgængelig at vaske på. Er der behov, kan der bookes vasketid på foreningens andre maskiner ved at klikke på vaskekortet i højre hjørne på vores hjemmeside www.vennehoj.dk.

Vicevært

Vores vicevært Gert har opsagt sin stilling med virkning fra d. 1. juni 2019 og han havde derfor sidste arbejdsdag i fredags. Efter grundig overvejelse er vi, i samarbejde med administrationen, blevet enige om, at det er i foreningens interesse at hyre et firma specialiseret i vicevært- og ejendomsservice. Vi har haft flere firmaer til samtale og er endt med at vælge GodKent ApS, en lille familiedrevet virksomhed, som vi håber, at i vil tage godt imod.

Vi mangler stadig at få de sidste detaljer på plads, men der vil være en fast vicevært tilknyttet vores forening, som vil tage sig af de daglige opgaver. Bl.a. kontakt og kommunikation med beboere og håndværkere samt græsslåning, tilsyn med vaskekældre og mindre reparationsarbejder. GodKent starter pr. 1. juli 2019.

GodKent beskriver sig selv således:

Hvem er vi: Vores familieejede virksomhed har siden 1971 haft erfaring med viceværtservice, rengøring og pasning af ejendomme. Vi har været igennem et generationsskifte, hvor vi, sønner af stifteren, overtog virksomheden i 2014. Vi er nu et lille firma med 5 ansatte, så vi har ikke en masse administrationsomkostninger, der skal dækkes når vi tilbyder vores arbejdskraft.

Vi betjener primært ejendomme i Københavnsområdet. Vores ældste kunde er en andelsboligforening på strandvejen i Hellerup. De har i indeværende år været vores kunder i 47 år. Det, sammenholdt med, at vi igennem alle årene udelukkende har fået kontakt til vores kunder gennem personlige anbefalinger, ser vi som et udtryk for, at vi yder et godt og personligt stykke arbejde.

Vores firma er beliggende et stenkast fra jeres ejendom, hvilket kun er en fordel i henhold til responstid, fx i tilfælde af et akut opstået problem.

Vi er ikke en ”vi kan det hele” virksomhed. Vores fokus har gennem mange år været, at drage omsorg for beboere, der henvender sig med problemer – store som små, på renholdelse af ejendommens indre- og udearealer, sørge for en problemfri afvikling af renovation på ejendommen, samt holde græsplæner og flisearealer pæne og nydelige.

Hvilke fordele er der ved at gå fra en fastansat varmemester til at vælge vores løsning? I betaler udelukkende for det arbejde der udføres. Der vil ikke være såkaldte ”tomgangstimer”. Når vi er på ejendommen er det for at udføre vores arbejde. Ejendommen sparer også udgifter til indkøb af materialer og maskiner til brug for en varmemester, da vi selv stiller med maskiner og materialer til brug for arbejdets udførelse, og dette er en indregnet del af den faste månedlige udgift.

Vi er også altid til at komme i kontakt med, hvilket er vigtigt for beboere, der står med pludseligt opståede problemer eller spørgsmål. Jeg har daglig telefonisk træffetid mellem kl 7:30-16:00. Derudover har vi selvfølgelig døgnvagt for akutte opkald, hvor enten jeg eller min bror er klar ved telefonen.

Ændring af vicevært kontortid

Frem til d. 1. juli er det vores sædvanelige viceværtafløser Lars Rindom, som vil tage sig af ejendommen. Der vil derfor kun være kontortid onsdage kl 17-18. Skulle der opstå spørgsmål eller lignende, er i velkomne til at kontakte bestyrelsen på mail.

Kontoret er lukket onsdag d. 5. juni grundet grundlovsdag.

I forbindelse med skift af vicevært, arbejder vi hårdt på at få styr på alle de ting og opgaver, som skal gå op i en højere enhed. Vi håber derfor på jeres tålmodighed og forståelse, hvis der skulle opstå længere svartid eller problemer.

Vi ønsker alle en god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – februar 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2019

Miele

Mieles hjemmeside til at bestille vasketider er blevet opdateret. Første gang kan det derfor være nødvendigt at bruge sit oprindelige login, som man fik ved indflytning. Man kan herefter selv ændre brugernavn og adgangskode på hjemmesiden. Hvis man ikke har sit oprindelige login og oplever problemer med login, bedes man kontakte viceværten for et nyt.

Vi håber at opleve færre problemer med den nye vaskehjemmeside.

Ændring af vicevært kontortid

Fra og med mandag d. 4. februar 2019 ændres viceværtens kontortider og han vil fremover kunne træffes følgende dage:

Mandag kl 8-9

Og

Onsdag kl 17-18

Viceværtens kontortid har generelt ikke været særlig besøgt og vi synes derfor at hans tid er bedre brugt på ejendommen. Vi har fordelt tiderne således at det giver jer beboere mulighed for, at besøge viceværten før eller efter arbejde. Han kan stadig nås på telefon, hvor man fortsat kan lægge beskeder.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar